Tan Cuong Building

47 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, ダナン ベトナム