Công ty N-asset nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin một cách hợp lý.
Dưới đây là sự giải thích và phản hồi về cách bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân trên các dịch vụ của chúng tôi. Nếu cam kết về quyền riêng tư được đăng trên dịch vụ này không được tuân thủ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

N-Asset tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, cố gắng xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân theo cách thích hợp.

2. Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân là thông tin do khách hàng cung cấp, chẳng hạn như tên, ngày sinh, số điện thoại, số fax, nơi làm việc và các thông tin nhận dạng khác, địa chỉ e-mail, địa chỉ nhà, thông tin của người bảo lãnh và các thông tin khác từ khách hàng có thể được sử dụng để xác định là khách hàng cá nhân hoặc tập thể.

3. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng nếu không được sự đồng ý của cá nhân.
Khi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tuân thủ theo đúng quy trình do pháp luật quy định.

4. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Thực hiện các hợp đồng, cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến các giao dịch như mua bán, cho thuê, môi giới và quản lý bất động sản.
Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng được mô tả tại mục 1.
Thực hiện các hợp đồng và cung cấp thông tin, dịch vụ liên quan đến các sản phẩm do công ty chúng tôi xử lý.
Thực hiện các hoạt động mua bán qua thư, điện thoại, fax, e-mail và các phương tiện khác để cung cấp các sản phẩm, thông tin và dịch vụ như mô tả ở mục 1 và 3; tiến hành các hoạt động tiếp thị như yêu cầu khảo sát; để phân tích xu hướng của khách hàng và thực hiện nghiên cứu và phân tích để phát triển sản phẩm và các mục đích khác.
Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

5. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân do công ty nắm giữ sẽ được cung cấp cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Được sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật.
  • Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của cá nhân và khó có được sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Khi đặc biệt cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và trường hợp khi khó có được sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Khi cần thiết để hỗ trợ các tổ chức quốc gia hoặc cơ quan chính quyền địa phương hoặc người nhận ủy thác để thực hiện các công việc được quy định bởi pháp luật và quy định với sự đồng ý của người đó.
  • Khi có rủi ro, trong phạm vi cần thiết, cung cấp thông tin cho bên đã ký kết ủy thác bảo mật thông tin để đạt được mục đích sử dụng.

≪Cung cấp thông tin bất động sản cho bên thứ ba (quảng cáo)≫

  • Thông tin về bất động sản được quảng cáo bao gồm loại bất động sản, vị trí, giá cả, phương tiện giao thông, diện tích đất và tòa nhà, sơ đồ mặt bằng, cơ sở vật chất, ảnh, bản đồ hướng dẫn, v.v. và không bao gồm tên của cá nhân
  • Thông tin tài sản bất động sản sẽ được cung cấp cho bên hợp đồng hoặc người có nhu cầu mua bán hoặc cho thuê tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty bất động sản khác (kể cả trường hợp các công ty bất động sản khác quảng cáo với sự đồng ý của công ty) thông qua đăng ký với hệ thống phân phối được chỉ định, Internet, tạp chí về bất động sản, tờ rơi và các phương tiện quảng cáo khác.
    Khi hợp đồng được ký kết, công ty sẽ nhanh chóng đưa ra báo cáo về hợp đồng (ngày trên hợp đồng và giá cả) cho bên sở hữu phương tiện quảng cáo, v.v. và ngừng quảng cáo. Thông tin theo hợp đồng sẽ được biên soạn, xử lý hoặc phân tích bởi hệ thống phân phối được chỉ định và các bên sở hữu phương tiện quảng cáo tư nhân, và sẽ được sử dụng làm dữ liệu để nghiên cứu giá cho các giao dịch khác.

6. Các biện pháp kiểm soát an ninh đối với thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu một cách thích hợp và cẩn thận, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn cần thiết và thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc mất mát, làm sai lệch hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

7. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chọn bên đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ giám sát bên được ủy thác khi cần thiết và thích hợp.

8. Thủ tục về việc tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Đối với các yêu cầu của cá nhân liên quan đến việc tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng, … thông tin cá nhân do công ty quản lý, sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý.

9. Liên kết đến các trang khác

Xin lưu ý rằng công ty không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các liên kết trang web của bên thứ ba.

10. Liên hệ để bảo vệ thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng tham khảo nội dung sau.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH N-ASSET VIỆT NAM
Tòa nhà Phương, 31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84-(0)28-3822-4300
Fax:+84-(0)28-3822-4301

Liên hệ với chúng tôi qua mail

Sửa đổi / Thay đổi chính sách cơ bản.

Chính sách cơ bản này sẽ được thay đổi khi cần thiết do sự thay đổi của tình hình và việc ban hành cũng như sửa đổi các luật và quy định.